Zadržení řidičského průkazu


Jak postupovat při zadržení řidičského průkazu?

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Biňovce poskytuje komplexní právní služby, přičemž se specializuje mimo jiné na problematiku dopravy a dopravních nehod, což je v řadě případů provázeno také zadržením řidičského průkazu.

Právní úpravu institutu zadržení řidičského oprávnění nalezneme v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o provozu“). V důvodové zprávě k zákonu o provozu se dočteme, že se jedná „o nezbytný předpoklad účinnosti zásahu proti řidičům, kteří se dopustili závažného protiprávního jednání a mohou být hrozbou pro další účastníky silničního provozu.“ Vzhledem k tomu, že se jedná o citelný zásah do práv člověka, zákon o provozu stanoví striktní podmínky, za kterých může příslušník Policie ČR přikročit k takovému opatření.

Držitel řidičského průkazu se jednak musí dopustit určitého typu protiprávního jednání, se kterým zákon spojuje oprávnění příslušníka Policie ČR zadržet řidičský průkaz. Příkladem je možné zmínit podezření z řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, podezření z bezprostředně předcházejícího zavinění dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, odmítnutí se přes výzvu příslušníka Policie ČR podrobit vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem, řízení motorového vozidla přes uloženou sankci zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel apod.

Dále je potřeba mít na paměti, že oprávněním zadržet řidičský průkaz disponuje pouze příslušník Policie ČR ve služebním stejnokroji („policista“), nikoli strážník obecní (městské) policie. Zadržet řidičský průkaz může na základě svého rozhodnutí, které udělí tzv. v terénu. Za zadržení řidičského průkazu se tedy považuje již samotné faktické odebrání dokladu řidiči. Vůči jeho rozhodnutí nemá držitel řidičského průkazu v podstatě možnost opravného prostředku a bránit se může až v navazujícím řízení o zadržení řidičského průkazu do doby vydání pravomocného rozhodnutí o přestupku či trestném činu.

Policista vydá držiteli na místo zadrženého řidičského průkazu pouze potvrzení o jeho zadržení. Zákon o provozu spojuje se zadržením řidičského průkazu zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu. Zadržení řidičského průkazu a s ním zákonem spjatý zákaz řízení je pochopitelně nezbytné respektovat, v opačném případě dojde k naplnění skutkové podstaty přestupku řízení motorového vozidla po zadržení řidičského průkazu dle 125c odst. 1 písm. e) bodu 2 zákona o provozu, za který je možné uložit pokutu od 5.000 Kč do 10.000 Kč spolu se zákazem činnosti od jednoho roku do dvou let, přičemž není možné přestupek řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty. Mimo sankci je také držiteli přičteno 7 bodů v rámci systému bodového hodnocení řidičů. Tento přestupek tedy patří mezi nejzávažnější. Zároveň je policista povinen poučit držitele řidičského průkazu o důsledcích zadržení a bez zbytečného odkladu oznámit nastalou situaci registru řidičů.

Policista je vázán lhůtou jednoho pracovního dne, ve které příslušnému správnímu orgánu, kterým je obec s rozšířenou působností (v jejímž územním obvodu k zadržení došlo), zadržení řidičského průkazu písemně oznámí a zašle řidičský průkaz. Správní orgán je následně povinen zahájit řízení o zadržení řidičského oprávnění do vydání pravomocného rozhodnutí o přestupku či trestném činu do pěti pracovních dní od doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu. Jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, je zahájení řízení podmíněno předchozím souhlasem státního zástupce. O zahájení řízení správní orgán držitele vyrozumí a poskytne prostor pro vyjádření. Řízení o zadržení řidičského oprávnění je zvláštním druhem řízení, jehož předmětem není posoudit, zda byl spáchán přestupek či trestný čin, ale zda zadržení řidičského průkazu bylo policistou provedeno v souladu s právní úpravou. Ve vyjádření se naskýtá prostor pro zkušeného advokáta, který je schopen upozornit na celou řadu pochybení policistů, k nimž běžně dochází. Policisté leckdy zneužívají tohoto svého významného oprávnění a využívají jej plošně, často tedy i tam, kde na to nemají právo, přičemž se spoléhají na nedostatečné znalosti řidičů. Daný institut pak neplní funkci nástroje ochrany společnosti, ale stává se prostředkem pro získání pozitivního hodnocení v zaměstnání, neboť v rámci hodnocení policisty hraje roli také počet zadržených řidičských oprávnění.

Přesvědčí-li držitel správní orgán, že policisté při výkonu své činnosti nedodrželi postup, který jim stanoví zákon, dojde bezodkladnému vydání zadrženého řidičského průkazu. V opačném případě rozhodne správní orgán o zadržení řidičského průkazu, a to až do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku či trestném činu. Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu, pokud byla tato sankce nebo tento trest držiteli uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz. Proti rozhodnutí správního orgánu o zadržení řidičského průkazu je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je nejblíže nadřízený správní orgán. Odvolání ale nemá odkladný účinek.

Výše uvedené lhůty, které zákon o provozu stanoví příslušníkům Policie ČR a správnímu orgánu, jsou pořádkového charakteru, což znamená, že zmeškání lhůty nevede ke vzniku nároku na vrácení řidičského průkazu, jak také vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 45/2013 ze dne 28. 11. 2013 a usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1474/14 z 10. 6. 2014.

Vzhledem k závažnosti této specifické problematiky doporučujeme držitelům řidičských průkazů obrátit se na kvalitního advokáta, který má s tímto institutem a s ním spjatým řízením o zadržení řidičského oprávnění zkušenosti. Zkušený advokát je ve většině případů schopen zajistit navrácení zadrženého řidičského oprávnění a současně je schopen postarat se o obhajobu ve věcech dopravních nehod (k tomu více ve stejnojmenném článku). Náklady na právní zastoupení jsou tak rozhodně smysluplnou investicí. Pokud se tedy ocitnete v situaci, v níž dojde k zadržení vašeho řidičského oprávnění příslušníkem Policie ČR, je důležité neprodleně vyhledat právní pomoc. Lhůty provázející řízení o zadržení řidičského oprávnění jsou velmi krátké a zavazují nejen správní orgán, ale i Vás, kdy ve Vašem případě se jedná (na rozdíl od správního orgánu) o lhůtu propadnou, která je určena k provedení určitého procesního úkonu, což znamená, že v případě jejího nedodržení, ztrácíte možnost procesní úkon provést. Doporučujeme proto rozhodovat se rychle.
Advokátní kancelář JUDr. Josef Biňovec, ev. č. ČAK 10396
Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7
Tel: 722 919 587 | e-mail: binovec@binovec.cz
Created by obsah.info, 2015 - 2019