Náhrada újmy na zdraví


NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ, dříve náhrada škody na zdraví, z dopravní nehody

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Biňovce poskytuje komplexní právní služby se specializací na dopravní nehody, pojistné události, náhradu škody a újmy na zdraví. Zejména se zaměřuje na zastupování poškozených z dopravních nehod a pozůstalých po obětech dopravních nehod, tedy na zastupování poškozených a pozůstalých v jednáních a v případných soudních sporech s pojišťovnou škodícího vozidla či Českou kanceláří pojistitelů, pokud škodící vozidlo nebylo pojištěné. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, významně změnil pojetí institutu náhrady škody. NOZ zavedl pro majetkovou újmu pojem škoda a pro jinou újmu pojem nemajetková újma.

Náhrada škody při ublížení na zdraví

NOZ nahradil pojem škoda na zdraví pojmem ublížení na zdraví. Pojem škoda pak používá výhradně pro majetkovou újmu. Ublížení na zdraví a usmrcení představuje zvláštní formu nemajetkové újmy a jedná se o její nejzávažnější formu. Při ublížení na zdraví při dopravní nehodě můžeme po škůdci či přímo po jeho pojišťovně nebo ČKP požadovat náhradu tři konkrétních nároků, a to nároku na bolestné, náhradu za jinou nemajetkovou újmu, případně náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Rozsah náhrady za ublížení na zdraví

Náhradu nemajetkové újmy na zdraví spočívající v bolestech, jiné nemajetkové újmy a ztížení společenského uplatnění je třeba hodnotit s určitým časovým odstupem. K hodnocení trvalých následků (ztížení společenského uplatnění) by mělo být přistoupeno teprve poté, co se zdravotní stav poškozeného relativně ustálí, a to zpravidla po uplynutí jednoho roku, výjimečně po uplynutí delší doby. K hodnocení bolesti lze přistoupit po ukončení léčby, dříve ale může poškozený požadovat zálohu na bolestné.

Náhrada újmy při zásahu do zdraví člověka se poskytuje zásadně v penězích. Úprava náhrady újmy za ublížení na zdraví podle starého občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 byla spjata s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „Náhradová vyhláška“). Tato Náhradová vyhláška určovala výši náhrady nemajetkové újmy (bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění) pomocí standardizovaných výší peněžních plnění určených podle bodového ohodnocení příslušného ublížení na zdraví. Např. těžký otřes mozku byl ohodnocen na částku ve výši 7.200,-Kč, ztráta dolní končetiny na částku ve výši 240.000,-K, nebo ztráta sluchu na částku ve výši 340.000,-Kč. Tato vyhláška tak značně znesnadňovala přizpůsobení výše náhrady jednotlivým okolnostem případu.

S účinností NOZ byla Náhradová vyhláška zrušena, přičemž dle NOZ je nyní na dohodě poškozeného a škůdce nebo na úvaze soudu, aby určil výši náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění a jiné nemajetkové újmy dle svého vlastního uvážení s ohledem na všechny okolnosti případu. Díky tomu může soud výši náhrady přizpůsobit např. tomu, zda o nohu přišel nadějný sportovec nebo osoba nesportující, nebo zdali poškozenému bylo v době ublížení na zdraví 20 či 60 let, apod. Jako podpůrný systém k rozhodování soudů byla vytvořena Metodika Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dále jen „Metodika“), přičemž je třeba konstatovat, že Metodika nemá formu jakéhokoliv právního předpisu, a jako taková tedy není závazná. Jedná se o pouhé vodítko, které by mělo přispět k jednotnému a předvídatelnému rozhodování soudů ve věcech náhrady za ublížení na zdraví.

Metodika vychází ve vztahu k náhradě utrpěné bolesti z bodového systému uplatněného ve zrušené Náhradové vyhlášce. Jedná se tedy o princip založený na klasifikaci bolestivých stavů dle postižení jednotlivých orgánů či částí těla, který vyjadřuje stupeň fyzické bolesti a částečně také bolesti psychické způsobené v souvislosti se zásahem do zdraví jedince. Oproti Náhradové vyhlášce lze spatřovat posun ve stanovení hodnoty 1 bodu, když v Náhradové vyhlášce byl 1 bod stanoven na 120,-Kč, zatímco v Metodice je hodnotou bodu stanovena jako 1 % hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok (za rok 2014 dosahuje hodnota jednoho bodu 251,28,-Kč, za rok 2015 256,86,-Kč). Nově dle Metodiky posudek nezpracovává ošetřující lékař poškozeného, nýbrž speciálně vyškolený znalec z oboru zdravotnictví zabývající se nemateriální újmou na zdraví.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se dle Metodiky vypočte jako procentní podíl (odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného) ze základní rámcové částky , tato základní náhrada se však za určitých okolností dále navyšuje v návaznosti na věk, zapojení poškozeného do společenských aktivit před vznikem újmy na zdraví a další (zvlášť významné) okolnosti s tím, že celková náhrada ztížení společenského uplatnění by po všech těchto zvýšeních neměla ve výsledku přesahovat dvojnásobek základní rámcové částky. (Základní rámcová částka odpovídá pomyslné hodnotě zmařeného (byť neskončeného) lidského života při 100% vyřazení ze všech sfér společenského zapojení. Tato částka byla obecně stanovena na 400 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy.)


Na základě výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o velmi komplikovanou problematiku, u které se jen stěží obejdete bez náležité právní pomoci. Neváhejte se proto obrátit na advokátní kancelář JUDr. Josefa Biňovce a využijte její bohaté zkušenosti nejen v oblasti náhrady nemajetkové újmy na zdraví z dopravních nehod.


Advokátní kancelář JUDr. Josef Biňovec, ev. č. ČAK 10396
Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7
Tel: 722 919 587 | e-mail: binovec@binovec.cz
Created by obsah.info, 2015 - 2019