Obhajoba ve věcech dopravních nehod


Obhajoba ve věcech dopravních nehod

Pokud jste způsobili dopravní nehodu, je v každém případě nad míru vhodné být zastoupen již od samotného počátku trestního řízení kvalitním advokátem. Toto platí zejména pak v případech, při kterých došlo při dopravní nehodě k ublížení na zdraví či usmrcení osob nebo byla dopravní nehoda způsobena pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Prvotní náklady zastoupení za obhajobu se v každém případě vyplatí, neboť díky zastoupení zkušeným advokátem můžete vyváznout s trestem mírnějším nebo dokonce i bez trestu. To platí jak v případě, pokud jste přesvědčen o své nevině, tak i v případě pokud zavinění dopravní nehody nepopíráte. Ačkoliv mají orgány činné v trestním řízení povinnost zjišťovat z moci úřední skutkový stav věci a opatřovat důkazy jak usvědčující, tak důkazy vypovídající o Vaší nevinně, mnohdy se tak neděje a viník dopravní nehody pak často vyvázne se zbytečně vysokým trestem, a to přes skutečnost, že pokud by byl viník dopravní nehody zastoupen schopným advokátem, mohl by mu být uložen trest o poznání mírnější nebo by mohl dokonce vyváznout bez trestu, a to buď zproštěním obžaloby, nebo podmíněným zastavením trestního stíhání.

Nepopírání zavinění dopravní nehody

Pokud jste dopravní nehodu skutečně zavinili, je ve spoustě případů vhodné se ke způsobení dopravní nehody již na počátku vyšetřování doznat a docílit tak uložení trestu mírnějšího, či dokonce vyváznout bez trestu. Za určitých podmínek je totiž možné dosáhnout tzv. podmíněného zastavení trestního stíhání, díky kterému je možné se dokonce vyhnout nepříjemnému řízení před soudem. Podmíněné zastavení trestního stíhání je tzv. odklonem v trestním řízení, při kterém viníkovi dopravní nehody není uložen trest a současně mu není ani proveden záznam v rejstříku trestů. Institut podmíněného zastavení trestního stíhání je možné využít u méně závažných trestných činů (tzv. přečinů), kterými trestné činy v dopravě také často bývají, přičemž jednou ze základních podmínek odklonu je právě doznání obviněného ke spáchanému činu. Viníci dopravních nehod ve snaze dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání často usilují o uzavření dohody s poškozeným, dle které poškozenému vyplatí určitou dohodnutou částku nad rámec pojistného plnění. Při vyjednávání o uzavření dohody s poškozeným z dopravní nehody a k celkovému docílení podmíněného zastavení trestního stíhání je však nad míru vhodné být zastoupen právě advokátem s odpovídající praxí, neboť v opačném případě v praxi k podmíněnému zastavení trestního stíhání obviněných nedochází, neboť obviněný z dopravní nehody nemá sám dostatečných znalostí a zkušeností k tomu, aby k podmíněnému zastavení trestního stíhání jeho osoby skutečně došlo. Často poté dochází ke zbytečnému odsouzení pachatelů, u kterých by bylo možné využít tento odklon trestního řízení.

Nesouhlas se zaviněním dopravní nehody

Pokud zavinění dopravní nehody popíráte a jste přesvědčen o své nevinně, je zde téměř nutné být k úspěšné obhajobě zastoupen zkušeným advokátem. Bez potřebných znalostí právního řádu a judikatury a bez důležitých zkušeností s trestním řízením nemůžete stát v rovnocenném souboji proti zkušeným orgánům činným v trestním řízení. Role obhájce obviněného zde hraje významnou roli, neboť jeho úkolem je dohlížet nad postupem orgánů činných v trestním řízení, bránit práva obviněného z dopravní nehody a hledat „skuliny“ v průběhu trestního řízení. Jelikož advokát JUDr. Josef Biňovec dlouhodobě spolupracuje se soudními znalci z různých odvětví, především se znalci z odvětví strojírenství, specializace silniční doprava a se znalci z odvětví zdravotnictví či forenzní biomechanika, je taktéž vhodné konzultovat s těmito znalci znalecké posudky vypracované na návrh orgánů činných v trestním řízení a najít v nich nedostatky, popřípadě si nechat vypracovat znalecké posudky vlastní.
Advokátní kancelář JUDr. Josef Biňovec, ev. č. ČAK 10396
Strossmayerovo nám. 2, 170 00 Praha 7
Tel: 722 919 587 | e-mail: binovec@binovec.cz
Created by obsah.info, 2015 - 2019